Thông báo thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ đào tạo liên kết năm 2021 - Đợt 2

Date: 08/10/2021Lượt xem: 306
BỘ Y TẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số: 944/QĐ-HVYDHCTVN         Hà Nội, ngày 07  tháng 10  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền 
hệ đào tạo liên kết giữa Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam với 
Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc (năm 2021)- Đợt 2

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền;
Căn cứ Đề án hoạt động và Hợp đồng liên kết đào tạo hai giai đoạn giữa Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc; 
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng tuyển sinh hệ đào tạo liên kết Thiên Tân năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo đại học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 03 (ba) thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ liên kết giữa Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam với Đại học Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc  năm 2021- Đợt 2 (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo đại học, Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2;    (Đã ký)
- Đăng Website Học viện;
- Lưu: VT, ĐTĐH.


Nguyễn Quốc Huy
-------------------------------------------------------

BỘ Y TẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT KHÓA 2021-2027 
GIỮA HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VÀ 
ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC THIÊN TÂN - TRUNG QUỐC (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số  944/QĐ- HVYDHCTVN ngày 7  tháng 10 năm 2021
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu

Ghi chú

1

Đậu Thúy Hoàng

23/06/2003

Quảng Nam

2

Lê Huy Dương

19/12/1997

Hà Nội

3

Buì Đức Khánh

01/10/1976

Hà Nội
Tin liên quan:

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2021

Lý do bạn nên chọn hệ đào tạo liên kết Thiên Tân

Thông báo thí sinh trúng tuyển Đại học hệ đào tạo liên kết giữa HVYDHCT với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân đợt 3 - Năm 2018

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành YHCT hệ đào tạo liên kết giữa Học viện với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân - Trung Quốc

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phỏng vấn tuyển sinh hệ liên kết Đại học Thiên Tân – Trung Quốc năm học 2018-2019

Danh sách trúng tuyển hệ đào tạo liên kết khóa 2016 - 2022 - đợt 2 + 3

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn